preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zadarski otoci Zadar

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2011.

Ukupno: 393679
Ovaj mjesec: 2034
Ovaj tjedan: 959
Danas: 7
Školski list

Prvi broj školskog lista OZ izašao je u rujnu 2015.

Tražilica
Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Natječaji šk.god.2017./2018.

OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI-ZADAR

Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2,  23000 Zadar

KLASA:112-01/18-01/18

URBROJ:2198/01-28-18-1

Zadar, 31. listopada 2018.

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN 93/14. i 127/17) i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

NATJEČAJ

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG - PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Posebni uvjeti:

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik )
javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“ .

Ravnatelj:

Davor Barić

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/19

Urbroj: 2198/01-28-18-1

U Zadru, 30.listopada 2018.

OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju od 16.10.2018.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  upražnjena radna mjesta  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 16.10.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), članka 76. Statuta škole i čl.10. Pravilnika o radu.  

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 29. listopada 2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

 1. Jasnom Panić, dipl.učitelj na radno mjesto  učiteljice razredne nastave  na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje
 2. Suzanom Bikić, prof.njemačkog jezika,  na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme-zamjena za roditeljski dopust
 3. Dankom Korda, mag.prim.obrazovanja na radno mjesto učiteljice matematike- nestručno ( 5 mjeseci) na puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje
 4. Barbarom Perica, mag.prim.obrazovanja na radno mjesto učiteljice u programu predškole na otoku Olibu, određeno, nepuno radno vrijeme

Obrazloženje

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. listopada 2018.god. je dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa izabranim kandidatkinjama.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

      

                                                                                               R a v n a t e lj:

                                                                                           Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

 1. Oglasna ploča i web stranica škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

 

 

Na temelju članka 107. Stavaka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – rad u PRO Silba  

Uvjeti :

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i to:

Posebni uvjeti:

 1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 2. poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski  stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu (preslik )
 3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“

Ravnatelj:

Davor Barić

 

KLASA:112-01/18-01/17

URBROJ:2198/01-28-18-2

Zadar, 25.10.2018.

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja od 24 8 2018.docx

preskoči na navigaciju