preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zadarski otoci Zadar

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2011.

Ukupno: 400704
Ovaj mjesec: 1702
Ovaj tjedan: 469
Danas: 5
Školski list

Prvi broj školskog lista OZ izašao je u rujnu 2015.

Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Natječaji šk.god.2017./2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 126/12.- pročišćeni tekst zakona , 94/13. , 152/14.  7/17. ) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta

 1. Učitelj prirode i biologije  (m/ž)- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme-40 sati tjedno, zamjena za bolovanje
 2. Učitelj matematike (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u PRO Veli Iž - 20 sati tjedno
 3. Učitelj fizike (m/ž)- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u PRO Veli Iž-4 sata tjedno

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96, 56/01)

Prema Članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu (preslik )
 3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva  hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popisdokazazaostvarivanjepravaprednostiprizapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar , Trg Damira Tomljanovića    Gavrana 2 , 23 000 Zadar.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr)  nakon donošenja odluke o izboru.

          

KLASA: 112-01/19-01/5                                                                  

UR.BROJ: 2198/01-28-19- 4                                            

Zadar, 17.01. 2019.

                                                                            Ravnatelj:

                                                                     Davor Barić, dipl.ing.

 

Na temelju članka 107. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 1. Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme  

Uvjeti :

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i to:

Posebni uvjeti:

 1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 2. završen integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski  stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu (preslik )
 3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“ .

 

Ravnatelj:

Davor Barić

 

KLASA:112-01/19-01/1

URBROJ:2198/01-28-19-2

Zadar, 7.01.2019.

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/27

Urbroj: 2198/01-28-18-18

U Zadru, 21. prosinca 2018.

OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju od 5.12.2018.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  upražnjena radna mjesta  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 5.12.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), članka 76. Statuta škole i čl.10. Pravilnika o radu.  

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

 1. Nikolinom Bevanda, mag.prim.obrazovanja na radno mjesto  učiteljice razredne nastave  na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje
 2. Marijom Lovrin, prof. hrvatskog jezika,  na radno mjesto učiteljice hrvatskog  jezika na određeno puno radno vrijeme, rad na Velom Ižu-zamjena za bolovanje
 3. Brankom Čatlak, dipl.ing.prometa, na radno mjesto učiteljice tehničke kulture, na neodređeno puno radno vrijeme

Obrazloženje!

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018.god. je dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa izabranim kandidatkinjama.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

                                                                                               R a v n a t e lj:

                                                                                          Davor Barić, dipl.ing.

 

            Dostaviti:

 1. Oglasna ploča i web stranica škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja od 24 8 2018.docx

preskoči na navigaciju